Partnerzy projektu

Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie

W naszym przedszkolu każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe. Czynimy wszystko, żeby każdy przedszkolak czuł się bezpiecznie i był akceptowany. Naszym głównym założeniem jest otoczenie opieką dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzenie
metod opartych na zadaniach twórczych, a tym samym realizowanie zadań edukacji włączającej – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom w poznawaniu siebie, byciu tolerancyjnym, otwartym i samodzielnym człowiekiem. Nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania dzieci w przedszkolu poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Strona internetowa: https://pm19.olsztyn.eu/

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie położona jest
w bezpiecznym, zielonym miejscu Osiedla Nagórki. Nauka w klasach I- III odbywa się w wydzielonej, kolorystycznie unikatowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
W oddziałach realizowane są innowacje pedagogiczne
w zakresie: czytelnictwa, języka angielskiego, matematyki, zajęć świetlicowych. W szkole odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów m.in.: zajęcia ruchowo-taneczne, sportowe, eksperymenty, plastyczno-techniczne, teatralne, kodowanie i wiele innych. Wizją Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie jest samodzielnie
i krytycznie myśląca uczennica i uczeń, którzy przejawiają postawę innowacyjną, stosują technologię, oraz potrafią rozwiązywać swoje problemy. Najważniejsze są sukcesy Wszystkich Naszych Dzieci i dlatego Nasza Szkoła dba
o rozwój i możliwości każdego z nich, zapewnia efektywne nauczanie i poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej wszystkim jej członkom realizując idee edukacji włączającej.

Strona internetowa: https://sp12.olsztyn.eu/

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

Szczęśliwa Trzynastka to szkoła otoczona zielenią
i położona z dala od hałaśliwych ulic. Oto, co nas wyróżnia:

  • Nie mamy generujących hałas dzwonków
  • Pracujemy w swoim rytmie, ucząc się punktualności i organizacji czasu pracy
  • Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty
  • Dostrzegamy wyjątkowość i niepowtarzalność naszych uczniów
  • Umiemy mądrze używać nowoczesnych technologii
  • Odnaleźliśmy się w czasie edukacji zdalnej
  • Z zaangażowaniem bierzemy udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”
  • Kierujemy się dewizą „Razem możemy więcej”

Strona internetowa: https://sp13ol.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie

Szkoła mieści się w dwóch budynkach, dzięki czemu tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się. Uczniowie klas I-II uczą się w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w spokojnej, cichej okolicy w otoczeniu zieleni, sprzyjającej łagodnemu poznawaniu świata. Począwszy od klasy III uczniowie uczęszczają do szkoły w budynku przy ul. Jeziołowicza 2,
gdzie poznają środowisko II etapu edukacyjnego, ale wciąż mają poczucie bycia pod skrzydłami swojego jednego wychowawcy. To powoduje, że przejście do klasy czwartej jest łagodne, bo odbywa się na znanym już terenie. Szkoła stara się nie tylko kształcić, ale także zapewnić uczniom możliwość aktywnego wypoczynku i dlatego na terenie szkoły znajdują się dwa place zabaw, po jednym przy każdym z budynków. Sale lekcyjne przeznaczone dla klas młodszych składają się z części dydaktycznej i przeznaczonej do odpoczynku i relaksu. Dodatkowo, doceniając rolę obcowania
z naturą, w budynku przy ul. Stramkowskiej, znajduje się zagospodarowane patio, wyposażone w koce, karimaty
i materace, gdzie lekcję można zorganizować w odbiegający od standardowego sposób. Uczniowie kl. III-VIII również posiadają miejsca do odpoczynku i relaksu, obejmujące ustawione na korytarzach szkolnych kanapy, pufy i stoliki. Szkoła poza edukacją zapewnia także uczniom opiekę w trzech świetlicach szkolnych, w których uczniowie mogą
nie tylko odpocząć lub odrobić lekcje, ale również brać udział w ciekawych zajęciach rozwijających ich uzdolnienia. Każde dziecko rozwija i uczy się inaczej, dlatego wspieramy ucznia w sposób dostosowany do jego potrzeb, uzdolnień
i zainteresowań. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach integracji sensorycznej, gdzie w formie „nauki przez zabawę” wspierany jest ich wszechstronny rozwój.

Strona internetowa: https://www.sp33.olsztyn.pl/


Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich położony jest w niezwykle urokliwej wsi- Ruś. Ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców rejonu szkoły podstawowej, w 2018 roku powstała Filia
w Bartągu. W nowym budynku szkoły prace rozpoczęły klasy I-III, łącznie 9 oddziałów. Obecnie jest 21 oddziałów. Aktualnie w szkole uczy się 716 uczniów, ogólnie w klasach I-VIII są 34 oddziały. Zatrudnionych jest 73 nauczycieli,
w tym specjaliści tj: logopeda, nauczyciel integracji sensorycznej, nauczyciel terapii pedagogicznej, dwóch pedagogów oraz psycholog szkolny. Z uwagi na potrzeby uczniów i ich rodziców jesteśmy w trakcie rozbudowy naszej szkoły. Szkoła systematycznie się rozwija. Mamy dobrze wyposażone sale lekcyjne i specjalistyczne gabinety co wpływa
na atrakcyjność prowadzonych zajęć. Naszym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, wyposażenie ich
w wiedzę oraz dbanie o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów. W naszej szkole kształcą się również uczniowie ze specyficznymi potrzebami. Do każdego ucznia podchodzimy w sposób indywidualny, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości. Dbamy, aby każdy uczeń czuł się dobrze. Staramy się, aby rozwój
i nauka przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Strona internetowa: https://sprus.edupage.org/


V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy
w Olsztynie jest jednym z największych i najmłodszych liceów w Olsztynie. Nowoczesny kompleks budynków szkoły zatopiony w malowniczej zieleni tworzy optymalne warunki do nauki i odpoczynku.
Do dyspozycji uczniów są: przestronne, wyposażone pracownie i obiekty sportowe z dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, salą fitness, wielofunkcyjnym boiskiem zewnętrznym i kortami tenisowymi. Kawiarnia ze strefą relaksu to miejsce, gdzie można zjeść smacznie
i zdrowo. Dla głodnych wiedzy – bogato wyposażona czytelnia i centrum informatyczne. Nowoczesna aula
ze sceną i zapleczem scenicznym jest miejscem narodzin talentów. Szkoła ma bogatą ofertę języków obcych: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański
oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną – w większości egzaminatorów maturalnych i wykładowców uniwersyteckich. Może się poszczycić znacznymi osiągnięcia w obszarze nauk medycznych potwierdzonymi nagrodami – „Chiron” 2017 i 2019 –
dla liceum przygotowujące najlepszych kandydatów na studia medyczne UWM, „Lumen” – wyróżnienie Fundacji Rektorów Polskich, czy „Szkoła kulturalnie zakręcona” – wyróżnienie Teatru im. Stefana Jaracza. Uczniowie V LO mówią o sobie: „Jesteśmy barwni i różnorodni jak nasi nauczyciele. Ich praca, bogactwo osobowości i indywidulane pasje inspirują nas do rozwoju.
W trudnych chwilach wspierają nas najlepsi specjaliści.
W szkole uczymy się, bawimy, znajdujemy najlepszych przyjaciół i pierwsze miłości…”.

Strona internetowa: https://www.lo5.olsztyn.eu/

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Olsztynie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie to jedyna szkoła w Olsztynie umożliwiająca zdobycie zawodów, które muszą istnieć niezależnie od koniunktury gospodarczej. Absolwenci naszej szkoły znajdują wiele ofert na rynku pracy, zdobyte kwalifikacje dają szansę
na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej. Część z naszych uczniów podejmuje dalszą naukę na wyższych uczelniach. Specyfikacją naszej szkoły jest szeroko pojęta współpraca z lokalnymi pracodawcami w branży gastronomicznej, przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz wieloma instytucjami działającymi na terenie województwa i kraju. Głównym celem naszych działań wychowawczych jest wszechstronny rozwój ucznia, który świadomie wybiera zdrowy styl życia, potrafi przeciwstawić się agresji
i przemocy oraz szanuje prawa człowieka. Szczegółowe działania wychowawcze i profilaktyczne wynikają
z rozpoznania potrzeb naszych uczniów. W naszej szkole kształcą się również uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Cieszymy się, że nasza szkoła bierze udział
w projekcie grantowym ‘Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączających (SCWEW)”.  Dzięki projektowi będziemy mogli wypracować rozwiązania w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie biorą udział w wielu projektach unijnych, warsztatach i konkursach aktualizując swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Młodzież ma większą szansę na znalezienie upragnionej pracy. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
w Olsztynie jest szkołą nowoczesną, realizującą kształcenie na wysokim poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia. Absolwenci szkoły nie są zaskoczeni warunkami pracy u swoich pracodawców, ponieważ już w szkole nabywają umiejętności pracy
na takim sprzęcie. Jednym z oczekiwanych przez pracodawców działań ze strony szkoły jest takie kształcenie zawodowe uczniów, które odpowiada wymaganiom jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego zakresu stanowiska pracy zawodowej w danym zawodzie. Niezmiernie ważną rolę w tym procesie pełni dobrze przygotowana kadra nauczycieli. Zdobywanie nowych umiejętności praktycznych przez nauczycieli kształcenia zawodowego niewątpliwie ma wpływ na jakość kształcenia zawodowego, a w konsekwencji na jakość kadr wchodzących na rynek pracy.

Strona internetowa: https://zsgs.olsztyn.pl/

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

https://www.ko.olsztyn.pl/

Gmina Olsztyn

https://olsztyn.eu/

Gmina Stawiguda

https://www.stawiguda.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

https://ppp1.olsztyn.eu/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

https://ppp3.olsztyn.eu/

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

https://ocen.olsztyn.eu/

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

https://wmodn.olsztyn.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/