O nas

Z dniem 1 lipca 2021 r. powołano pierwsze w województwie warmińsko-mazurskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olsztynie.

Rolę SCWEW pełni Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

Wsparciem zostanie objętych siedem placówek ogólnodostępnych:

  • Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie,
  • Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi,
  • V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Olsztynie.

Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,
z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby
i możliwości. Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW polega na transferze wiedzy
i umiejętności specjalistów szkoły specjalnej do przedszkola/szkół ogólnodostępnych w związku z funkcjonowaniem grup/klas zróżnicowanych pod względem potrzeb edukacyjnych, zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej, przygotowaniu szkoleń i materiałów edukacyjnych, zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie
ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/szkoły ogólnodostępnej. Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich,
a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

W ramach przedsięwzięcia podjęto również współpracę z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, PFRON i organizacjami pozarządowymi.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość przyznanego grantu: 1 358 899,48 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 1 145 280,48 zł

Więcej informacji na temat projektu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie.

Źródło: www.ore.pl